Wydawnictwo

https://abw.gov.pl/wyd/inne-publikacje/zasady-etyki-publikacyj/1778,Zasady-etyki-publikacyjnej.html
2022-01-17, 16:45

Wydawnictwo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego stosuje zasady etyki publikacyjnej i rzetelności naukowej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom oraz zapewnia poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Materiały przyjmowane do druku są oceniane wyłącznie pod względem merytorycznym. Obywatelstwo, narodowość, rasa, płeć, wyznanie czy przekonania polityczne autorów nie wpływają na ich ocenę.

Zasady obowiązujące autorów

 1. Autorzy przesyłają tylko materiały oryginalne, wcześniej niepublikowane i niezgłoszone do publikacji w innych czasopismach, wydawnictwach lub środkach przekazu elektronicznego (np. w serwisach internetowych).
 2. Autorzy ponoszą pełną odpowiedzialność za publikowane treści, o ile nie określono tego inaczej (np. że są odpowiedzialni tylko za określoną część publikacji dotyczącą wyłącznie zakresu ich specjalności).
 3. Przy podawaniu afiliacji autorów powinien być określony charakter i zakres ich wkładu w publikację. Każdy z autorów powinien wcześniej ujawnić potencjalne konflikty interesów.
 4. Zjawiska ghostwriting (pominięcie w wykazie autorstwa osób, które tworzyły publikację) i guest authorship (przypisanie autorstwa osobom, które nie uczestniczyły w tworzeniu dzieła) są niedopuszczalne.

Zasady obowiązujące recenzentów

 1. Recenzenci nie mogą podejmować się oceny publikacji, gdy wykracza ona poza zakres ich naukowego doświadczenia i kompetencji.
 2. Recenzje powinny być skrupulatne i obiektywne, a oceny uzasadnione. Nieuzasadnione recenzje pozytywne są równie niedopuszczalne, jak nieuzasadnione recenzje negatywne.
 3. Recenzje powinny być wykonane w wyznaczonym terminie.
 4. Recenzenci publikacji naukowych powinni zachowywać swoje opinie w poufności do chwili ukazania się tych publikacji.
 5. Recenzenci publikacji nie mogą bez zgody autora wykorzystywać danych lub koncepcji zawartych w dostarczonych materiałach.

Zasady obowiązujące wydawnictwo

 1. Wydawnictwo zapewnia rzetelny i profesjonalny proces wydawniczy, w tym proces redakcyjny.
 2. Wydawnictwo:
 • nie ujawnia osobom nieupoważnionym informacji na temat materiałów zgłaszanych do wydania. Do osób upoważnionych należą: autorzy, wyznaczeni recenzenci, redaktorzy oraz osoby biorące udział w procesie wydawniczym,
 • zapewnia dobór recenzentów i nadzór nad procesem recenzowania,
 • zawiera umowy na przygotowanie recenzji z określonym terminem wykonania oraz wymaga, aby recenzje były sporządzone na jednolitym formularzu,
 • przeciwdziała konfliktom interesów, które mogą wystąpić z powodu powiązań (rodzinnych, towarzyskich, zawodowych) między autorem dzieła a recenzentem,
 • weryfikuje teksty z wykorzystaniem programu antyplagiatowego,
 • w przypadku wykrycia nadużyć w praktykach publikacyjnych podejmuje stosowne działania, tj. ujawnia je i dokumentuje, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń edytorów naukowych itp.),
 • zapewnia, że zmiany dokonane w tekstach na etapie prac redakcyjnych nie naruszają zasadniczej myśli autorów (koncepcji autorskich),
 • podejmując decyzję o publikacji, kieruje się wyłącznie ocenami recenzentów oraz opiniami redaktorów tematycznych i merytorycznych. Decyzja zależy od oceny wartości artykułu, a także od jego ścisłego związku z celem i zakresem tematycznym publikacji. Na decyzję o publikacji wpływa także ryzyko w zakresie naruszenia praw autorskich.

Opcje strony