Zasady etyki publikacyjnej

Wydawnictwo ABW stosuje zasady etyki publikacyjnej i rzetelności naukowej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom oraz zapewnia poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Artykuły są oceniane wyłącznie pod względem merytorycznym. Obywatelstwo, narodowość, rasa, płeć, wyznanie czy przekonania polityczne autorów nie wpływają na ich ocenę.

Zasady obowiązujące autorów

 1. Autorzy przesyłają tylko materiały oryginalne, wcześniej niepublikowane i niezgłoszone do publikacji w innych czasopismach, wydawnictwach lub środkach przekazu elektronicznego (np. w serwisach internetowych).
 2. Autorzy mają możliwość wycofania artykułu w terminie do 2 dni roboczych po uzyskaniu informacji o jego zakwalifikowaniu do opublikowania.
 3. Autorzy ponoszą pełną odpowiedzialność za publikowane treści, o ile nie określono tego inaczej (np. że są odpowiedzialni tylko za określoną część publikacji dotyczącą wyłącznie zakresu ich specjalności).
 4. Każdy z autorów powinien wcześniej ujawnić potencjalne konflikty interesów.
 5. Zjawiska ghostwriting (pominięcie w wykazie autorstwa osób, które tworzyły publikację) i guest authorship (przypisanie autorstwa osobom, które nie uczestniczyły w tworzeniu dzieła) oraz zjawisko plagiatu są niedopuszczalne i skutkują odrzuceniem tekstu.
 6. W przypadku nieprzestrzegania przez autora zasad etyki publikacyjnej i naukowej wydawnictwo ABW zastrzega sobie możliwość odrzucenia tekstu.

Zasady obowiązujące recenzentów

 1. Recenzenci nie mogą podejmować się oceny publikacji, jeśli wykracza ona poza zakres ich naukowego doświadczenia i kompetencji.
 2. Recenzje powinny być skrupulatne, obiektywne i uzasadnione.
 3. Recenzje powinny być wykonane w wyznaczonym terminie.
 4. Recenzenci powinni zachowywać swoje opinie w poufności do chwili ukazania się  recenzowanych artykułów.
 5. Recenzenci nie mogą bez zgody autora wykorzystywać danych lub koncepcji zawartych w recenzowanych artykułach.

Zasady obowiązujące wydawnictwo ABW

Wydawnictwo ABW:

 1. Zapewnia rzetelny i profesjonalny proces wydawniczy, w tym proces redakcyjny.
 2. Nie ujawnia osobom nieupoważnionym informacji na temat materiałów zgłaszanych do wydania. Do osób upoważnionych należą: autorzy, recenzenci, redaktorzy oraz osoby biorące udział w procesie wydawniczym.
 3. Zapewnia dobór recenzentów i nadzór nad procesem recenzowania.
 4. Zapobiega konfliktom interesów, które mogą wystąpić z powodu powiązań (rodzinnych, towarzyskich, zawodowych) między autorem a recenzentem.
 5. Weryfikuje teksty z wykorzystaniem programu antyplagiatowego - plagiat.pl.
 6. Ujawnia i dokumentuje wszelkie przypadki wykrycia nadużyć w praktykach publikacyjnych, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń edytorów naukowych itp.).
 7. Ustosunkowuje się pisemnie do skarg, zażaleń i odwołań.
 8. Zapewnia, że zmiany dokonane na etapie prac redakcyjnych nie naruszają zasadniczej myśli autorów.
 9. Podejmując decyzję o publikacji, kieruje się wyłącznie ocenami recenzentów oraz opiniami redaktorów. Decyzja zależy od oceny artykułu, a także od jego ścisłego związku z celem i zakresem tematycznym czasopisma. Na decyzję o publikacji wpływa także ocena ryzyka w zakresie naruszenia praw autorskich.
 10. Wydawnictwo dopuszcza możliwość opublikowania opracowań naukowych autorstwa redaktora naczelnego czasopisma oraz członków rady naukowej. Zachowując wszelkie zasady etyki publikacyjnej, materiały te podlegają etapom wydawniczym bez udziału wskazanych osób, w tym wyznaczenia recenzentów i redaktora prowadzącego. Decyzje w powyższej sprawie podejmują przedstawiciele władz Wydawnictwa.

 

 

Opcje strony

do góry