Procedura recenzji

  1. Materiały kierowane do wydawnictwa ABW podlegają ocenie merytorycznej co najmniej dwóch recenzentów.
  2. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process).
  3. Proces recenzji odbywa się w panelu redakcyjnym (recenzent otrzymuje od wydawnictwa ABW e-mail z prośbą o wykonanie recenzji artykułu wraz z linkiem do panelu redakcyjnego). Recenzenci korzystają z Arkusza recenzji artykułów w czasopiśmie naukowym „Terroryzm – studia, analizy, prewencja.
  4. Przy ocenie materiałów recenzenci zwracają uwagę na oryginalne i twórcze przedstawienie zagadnień, spójność tematyczną utworu, przejrzystość i spójność tez oraz wniosków, układ artykułu, aktualność w odniesieniu do metod badawczych, tematyki i cytowanej literatury oraz poprawność aparatu naukowego.
  5. Recenzje kończą się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu artykułu do publikacji (bez zmian lub po wprowadzeniu przez autora zmian sugerowanych przez recenzentów) albo o jego odrzuceniu.
  6. W przypadku otrzymania dwóch sprzecznych recenzji wydawnictwo ABW przesyła materiał do kolejnego recenzenta (lub recenzentów). Na podstawie wszystkich recenzji wydawnictwo ABW podejmuje decyzję o dopuszczeniu artykułu do publikacji albo o jego odrzuceniu.
  7. Autor otrzymuje formularz recenzji do wglądu. Autor jest zobowiązany do ustosunkowania się do uwag każdego z Recenzentów. Po ustosunkowaniu się Autora do uwag Recenzentów tekst podlega ponownej recenzji.
  8. W przypadku sprzecznych stanowisk Recenzenta i Autora decyzję w sprawie dalszych losów artykułu podejmuje Redaktor Naczelny przy wsparciu członków Rady Naukowej.
  9. Lista recenzentów współpracujących z czasopismem jest publikowana w każdym numerze w jego wersji drukowanej, elektronicznej i na stronie internetowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Opcje strony

do góry