Informacje dla autorów

 1. Wydawnictwo  ABW przyjmuje do publikacji w półroczniku „Terroryzm – studia, analizy, prewencja” artykuły naukowe dotyczące zagadnień związanych z ochroną antyterrorystyczną i budowaniem odporności na zagrożenia o charakterze terrorystycznym w perspektywie krajowej i międzynarodowej.
 2. Materiały należy składać przez panel redakcyjny dostępny pod adresem: https://ojs.ejournals.eu/Terroryzm/about/submissions.
 3. Materiały należy przesłać w terminach: do 30 sierpnia (wydanie marcowe) oraz do 30 stycznia (wydanie wrześniowe).
 4. Objętość artykułu zgłaszanego do publikacji wraz z bibliografią, abstraktem,  słowami kluczowymi oraz ikonografią nie może przekraczać 20 stron, recenzji publikacji książkowej 10 stron. Objętość abstraktu w języku polskim nie powinna przekraczać 1100 znaków (ze spacjami).
 5. Wymagana struktura twórczego artykułu naukowego: 

  Tytuł (w języku polskim i angielskim).

  Abstrakt (w języku polskim i angielskim) – przedstawienie w skrócie celu badań, metodyki, wyników oraz wniosków z przeprowadzonych badań.

  Słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim), od trzech do pięciu słów.

  Wprowadzenie – powinno zawierać informacje o przedmiocie badań, krótkie uzasadnienie ich podjęcia oraz niezbędne dane z literatury dotyczące badań o podobnej tematyce. Należy również przedstawić problem badawczy, cel i zasadność badań oraz opisać zastosowane w ich toku metody badawcze.

  Część główna, ustrukturyzowana przez autora – przedstawienie wyników przeprowadzonych badań, analiz.

  Wnioski – odniesienie się do celu artykułu określonego we wprowadzeniu oraz do wyników, wskazanie, jak uzyskane wyniki mogą być dalej wykorzystane.

  Bibliografia – sporządzona w układzie alfabetycznym, z zachowaniem podziału na publikacje zwarte i czasopisma, źródła internetowe, akty prawne.

 6. Wymagana struktura przeglądowego artykułu naukowego:

  Tytuł (w języku polskim i angielskim).

  Abstrakt (w języku polskim i angielskim).

  Słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim), od trzech do pięciu słów.

  Wprowadzenie.

  Część główna, ustrukturyzowana przez autora.

  Podsumowanie i wnioski.

  Bibliografia – sporządzona w układzie alfabetycznym, z zachowaniem podziału na publikacje zwarte i czasopisma, źródła internetowe, akty prawne.

 7. Przesyłając tekst do wydawnictwa ABW, autor wyraża zgodę na jego opracowanie redakcyjne, tj. na wykonanie redakcji merytorycznej, językowej, technicznej i korekty, zgodnie z zasadami poprawności językowej oraz na podstawie polskich norm wydawniczych. 
 8. Przesyłając tekst, autor wyraża zgodę na opublikowanie informacji o artykule w naukowych bazach danych, na stronie internetowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz na Portalu Czasopism Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 9. Autorzy artykułów, które zostały zakwalifikowane do opublikowania podpisują umowę o przeniesieniu na wydawcę autorskich praw majątkowych.
 10. Autorzy opublikowanych artykułów otrzymują honoraria.
 11. Autorzy są zobowiązani do wypełnienia Formularza zgody autora na publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Terroryzm – studia, analizy, prewencja” i przesłania go w wersji elektronicznej (skan) przez panel redakcyjny.
 12. Współautorzy są zobowiązani do wypełnienia Formularza zgody współautora na publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Terroryzm – studia, analizy, prewencja” i przesłania go w wersji elektronicznej (skan) przez panel redakcyjny.
 13. Autorzy i współautorzy artykułów są zobowiązani do podawania numerów ORCID.
 14. Wydawnictwo ABW nie zwraca autorom nadesłanych artykułów oraz zastrzega sobie możliwość odmowy ich publikacji bez podania przyczyny.

Opcje strony

do góry