"Terroryzm – studia, analizy, prewencja"

Redaktor naczelny: dr Damian Szlachter
Sekretarz redakcji: Agnieszka Dębska

 

Półrocznik „Terroryzm – studia, analizy, prewencja” (T-SAP) to czasopismo naukowe powołane w 2021 r. poświęcone interdyscyplinarnym zagadnieniom związanym z ochroną antyterrorystyczną i budowaniem odporności na zagrożenia o charakterze terrorystycznym w perspektywie krajowej i międzynarodowej.

Półrocznik „Terroryzm – studia, analizy, prewencja” to w założeniu platforma wymiany myśli naukowej i doświadczeń, łączącą świat akademicki i przedstawicieli instytucji oraz służb, które współpracują ze sobą w ramach Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych, będącego centrum koordynacji systemu antyterrorystycznego RP. 

Tematyka publikowanych w nim artykułów obejmuje szeroko rozumianą problematykę zagrożeń o charakterze terrorystycznym oraz metod reagowania i budowania odporności na tego typu wyzwania dla bezpieczeństwa państw i organizacji międzynarodowych. Bardzo ważnym elementem czasopisma są zagadnienia z zakresu prewencji terrorystycznej.

Autorami artykułów są funkcjonariusze ABW i innych służb mundurowych RP, pracownicy naukowi wyższych uczelni, instytucji naukowych oraz ośrodków naukowo-badawczych, a także specjaliści w dziedzinach związanych z ochroną bezpieczeństwa narodowego. Nad poziomem naukowym zamieszczanych artykułów czuwają rada naukowa oraz recenzenci krajowi i recenzenci z afiliacją zagraniczną.

T-SAP będzie indeksowane w bazach: Index Copernicus Journal Master List, Central European Journal for Social Science and Humanities oraz Polska Bibliografia Naukowa.

Czasopismo jest nieodpłatnie dystrybuowane między innymi do organów administracji państwowej, bibliotek ośrodków szkolenia instytucji państwowych oraz wyższych uczelni, które prowadzą kształcenie na kierunkach związanych z bezpieczeństwem.

Półrocznik „Terroryzm – studia, analizy, prewencja” jest dostępny w Portalu Czasopism Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego pod adresem: https://www.ejournals.eu/Terroryzm/

ISSN 2720-4383

e-ISSN 2720-6351

 

„Terroryzm – studia, analizy, prewencja” (nr 2)

„Terroryzm – studia, analizy, prewencja” (nr 1)

 

Opcje strony

do góry