Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

https://www.abw.gov.pl/pl/zadania/zwalczanie-korupcji/50,Zwalczanie-korupcji.html
2022-05-28, 06:26
Korupcja

Przestępczość korupcyjna może wystąpić w każdej dziedzinie życia społecznego. Uzależnianie decyzji politycznych, społecznych oraz gospodarczych od korzyści osobistych wypacza mechanizmy funkcjonowania demokracji i wolnego rynku.

Korupcja często umożliwia działanie zorganizowanych grup przestępczych, ułatwia popełnianie innych poważnych przestępstw, w tym ekonomicznych, powodujących poważne straty dla budżetu państwa. Stwarza to istotne zagrożenie dla porządku konstytucyjnego i ładu ekonomicznego RP.

Rada Ministrów 19 grudnia 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie Rządowego programu przeciwdziałania korupcji na lata 2018-2020. Program stanowi realizację koncepcji kompleksowego podejścia do przestępczości korupcyjnej w kraju. Program stanowi podstawowe narzędzie umożliwiające państwu prowadzenie skutecznej polityki antykorupcyjnej. Pozwala też zdefiniować i doprecyzować kierunki działań państwa w obszarze rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw korupcyjnych.

Pojęcie Korupcji definiowane jest w art. 1 ust. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. z 2006 r., nr 104, poz. 708). Rządowy Program stanowi główny element koordynujący krajową politykę antykorupcyjną.

Opcje strony