Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

https://www.abw.gov.pl/pl/zadania/przeciwdzialanie-proli/8,Przeciwdzialanie-proliferacji-BMR.html
24.06.2024, 22:14
Nuklearny

Proliferacja to rozprzestrzenianie broni masowego rażenia (BMR) oraz środków jej przenoszenia do tzw. krajów ryzyka. Przedmiotem proliferacji są także materiały, surowce, urządzenia i wiedza, które mogą mieć podwójne zastosowanie, tzn. zarówno w sektorze cywilnym jak i wojskowym.

Polska od wielu lat jest aktywnym uczestnikiem porozumień, konwencji i reżimów kontrolnych w zakresie nieproliferacji oraz kontroli obrotu towarami i technologiami podwójnego zastosowania.

W celu spełnienia standardów międzynarodowych zostały wprowadzone do krajowego porządku prawnego przepisy regulujące działalność gospodarczą w tym obszarze. Powołały one do życia organy kontroli obrotu i wyznaczyły rolę służb ochrony porządku prawnego. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest jedną z instytucji opiniujących wnioski o wydanie zezwolenia na międzynarodowy obrót towarami podwójnego zastosowania. Agencja może zainicjować wszczęcie kontroli u przedsiębiorcy, jak również wystąpić o cofnięcie lub zmianę zakresu zezwolenia na obrót.

Ponadto ABW jest jedyną w Polsce służbą specjalną o uprawnieniach śledczych, która ma ustawowy obowiązek rozpoznawania, przeciwdziałania i zwalczania przestępstw związanych z proliferacją.

Dodatkowe informacje znajdują się w serwisie BIP ABW: Monitorowanie przewozu lub transferu wewnątrzunijnego

Opcje strony