Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

https://www.abw.gov.pl/pl/zadania/kontrwywiad/6,Kontrwywiad.html
24.06.2024, 22:18
Kontrwywiad

Do zadań kontrwywiadowczych należy neutralizowanie aktywności obcych służb wywiadowczych i przeciwdziałanie szpiegostwu. Polska, ze względu na swoje położenie geopolityczne oraz przynależność do NATO i UE, jest przedmiotem zainteresowania obcych służb specjalnych.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego odpowiada też za ochronę kontrwywiadowczą kraju. W ramach profilaktyki, od wielu lat, prowadzi działalność edukacyjną, która ma na celu m.in. uświadomienie urzędnikom państwowym skali zagrożenia.

Informacje o posunięciach kontrwywiadu jedynie w nielicznych przypadkach mogą być podawane do szerszej wiadomości. Jednak to skuteczna praca kontrwywiadu i jego zdolność do neutralizacji prób zdobywania najściślej strzeżonych i wrażliwych informacji decyduje o niezakłóconym rozwoju i sukcesach gospodarczych państwa oraz bezpieczeństwie jego obywateli.

Opcje strony