Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

https://www.abw.gov.pl/pl/zadania/analizy-i-informacje/51,Analizy-i-informacje.html
21.07.2024, 14:27
Analizy

Agencja jest zobligowana do uzyskiwania, analizowania i przetwarzania wszelkich informacji mogących mieć istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego. Szef ABW przekazuje je Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, a także - zgodnie z kompetencjami - właściwym ministrom.

Opracowywane przez ABW materiały mają formę raportów, informacji sygnalnych, analiz oraz biuletynów tematycznych i poświęcone są takim zjawiskom, jak:

  • szpiegostwo;
  • terroryzm i ekstremizmy polityczne;
  • zagrożenia dla podstaw ekonomicznych państwa;
  • korupcja osób pełniących funkcje publiczne.

Opcje strony