Informacje dla autorów

  1. Wydawnictwo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przyjmuje do publikacji artykuły naukowe dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku konstytucyjnego państwa oraz historii polskich służb specjalnych.
  2. Materiały do PBW należy składać przez elektroniczny Panel Redakcyjny dostępny pod adresem: https://ojs.ejournals.eu/PBW/about/submissions
  3. Materiały przeznaczone do publikacji w „Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego” należy przesłać w terminach: do 30 września (wydanie kwietniowe) oraz do 30 marca (wydanie listopadowe).
  4. Przesyłając tekst do wydawnictwa ABW, autor wyraża zgodę na jego opracowanie redakcyjne, tj. na wykonanie redakcji merytorycznej, językowej, technicznej i korekty, zgodnie z normami językowymi oraz na podstawie polskich norm wydawniczych. Wyraża także zgodę na opublikowanie informacji o artykule w naukowych bazach danych, na stronie internetowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz na stronach współwydawców.
  5. Po zakwalifikowaniu artykułu do opublikowania w czasopiśmie „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” autorzy podpisują umowę o przeniesieniu na wydawcę autorskich praw majątkowych. W przypadku innych publikacji autorzy, w uzgodnieniu z wydawnictwem, podpisują umowę o przeniesieniu na wydawcę autorskich praw majątkowych lub umowę licencyjną.
  6. Autorzy artykułów zakwalifikowanych do publikacji w czasopiśmie „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” otrzymują honoraria.
  7. W przypadku utworu stworzonego przez kilka osób każda z nich jest zobowiązana do złożenia Oświadczenia o wkładzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji (wzór oświadczenia jest dostępny w zakładce „Materiały do pobrania”) i przesłania go na adres wydawnictwa.
  8. Autorzy są zobowiązani do wypełnienia formularzy zgody na publikację materiałów przez wydawnictwo ABW (Formularz zgody autora na publikację artykułu w czasopiśmie „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” oraz Formularz zgody autora publikacji są dostępne w zakładce „Materiały do pobrania”) i przesłania ich na adres wydawnictwa.
  9. Autorzy przesyłający materiały do wydawnictwa ABW są zobowiązani do podawania numerów ORCID.
  10. Redakcja nie zwraca autorom nadesłanych prac oraz zastrzega sobie możliwość odmowy publikacji artykułu bez podania przyczyny.

Opcje strony

do góry