Procedura recenzji

  1. Materiały kierowane do wydawnictwa ABW podlegają ocenie merytorycznej co najmniej dwóch recenzentów.
  2. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process).
  3. Proces recenzji odbywa się przez wypełnienie Arkusza recenzji tekstu zgłoszonego do opublikowania w wydawnictwie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i przesłania jego wersji elektronicznej na adres: wydawnictwo@abw.gov.pl.
  4. W przypadku publikacji zbiorczej (np. monografii naukowych) recenzenci mogą sporządzić syntetyczny opis całości materiału, jak również poddać recenzji każdy z tekstów wchodzących w jej skład.
  5. W ramach procedury recenzyjnej w szczególnych przypadkach recenzent może zostać poproszony o wypełnienie Deklaracji recenzenta o niewystępowaniu konfliktu interesów między nim a autorem tekstu przewidzianego do publikacji w wydawnictwie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i przesłania jej w wersji elektronicznej na adres: wydawnictwo@abw.gov.pl.
  6. Przy ocenie materiałów recenzenci zwracają uwagę na oryginalne i twórcze przedstawienie zagadnień, spójność tematyczną utworu, przejrzystość i spójność tez oraz wniosków, układ tekstu, aktualność w odniesieniu do metod badawczych, tematyki i cytowanej literatury oraz poprawność aparatu naukowego.
  7. Recenzje kończą się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu tekstu do publikacji (bez zmian lub po wprowadzeniu przez autora zmian sugerowanych przez recenzentów) albo o jego odrzuceniu.
  8. W przypadku otrzymania dwóch sprzecznych recenzji wydawnictwo ABW przesyła materiał do kolejnego recenzenta (lub recenzentów). Na podstawie wszystkich recenzji wydawnictwo ABW podejmuje decyzję o dopuszczeniu tekstu do publikacji albo o jego odrzuceniu.
  9. Recenzja wydawnicza utworu jest dokumentem wewnętrznym wydawnictwa ABW.

Opcje strony

do góry