Informacje dla autorów

  1. Wydawnictwo ABW przyjmuje do publikacji teksty dotyczące zagadnień związanych z historią polskich służb specjalnych i zadaniami ustawowymi ABW.
  2. Materiały należy przesłać na adres: wydawnictwo@abw.gov.pl.
  3. Przesyłając tekst do wydawnictwa ABW, autor wyraża zgodę na jego opracowanie redakcyjne, tj. na wykonanie redakcji merytorycznej, językowej, technicznej i korekty, zgodnie z zasadami poprawności językowej oraz na podstawie polskich norm wydawniczych. Wyraża także zgodę na zamieszczenie informacji o publikacji w bazach danych i na stronie internetowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
  4. W przypadku nieprzestrzegania przez autora wymogów edytorskich wydawnictwo ABW zastrzega sobie możliwość zwrócenia tekstu.
  5. Autorzy tekstów, które zostały zakwalifikowane do opublikowania, podpisują umowę o przeniesieniu na wydawcę autorskich praw majątkowych.
  6. Autorzy są zobowiązani do wypełnienia Formularza zgody autora na publikację tekstu w wydawnictwie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i przesłania go w wersji elektronicznej (skan) na adres: wydawnictwo@abw.gov.pl.
  7. Współautorzy są zobowiązani do wypełnienia Formularza zgody współautora na publikację tekstu w wydawnictwie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i przesłania go w wersji elektronicznej (skan) na adres: wydawnictwo@abw.gov.pl.
  8. Autorzy i współautorzy tekstów są zobowiązani do podawania numerów ORCID.
  9. Wydawnictwo ABW nie zwraca autorom nadesłanych materiałów oraz zastrzega sobie możliwość odmowy ich publikacji bez podania przyczyny.

Opcje strony

do góry