Aktualnie znajdujesz się na:

Hercule II

OLAF – Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych

W dniu 24 sierpnia 2011 roku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przystąpiła do realizacji projektu pt. „W kierunku bardziej efektywnego zwalczania zorganizowanej przestępczości azjatyckiej godzącej w interesy ekonomiczne Unii Europejskiej” współfinansowanego przez Komisję Europejską (OLAF – Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych) w ramach programu Herkules II na lata 2007–2013 – program na rzecz wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Wspólnoty.

Podjęta przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego inicjatywa stanowi próbę usprawnienia koordynacji i współpracy w rozwoju metod efektywnej walki ze zorganizowaną przestępczością azjatycką godzącą w interesy ekonomiczne Unii Europejskiej. Jedną z najbardziej bieżących kwestii w tej dziedzinie jest pozaprawny obrót towarami pochodzenia dalekowschodniego i wynikające z tego olbrzymie straty finansowe dla budżetów państw UE. Doświadczenia i dobre praktyki, jakie zostaną wypracowane podczas realizacji projektu będą stanowić cenny wkład w zwiększenie efektywności w zapobieganiu i walce z patologiami dotyczącymi wprowadzania do obrotu towarów pochodzenia dalekowschodniego, godzącymi w ekonomiczne interesy Polski, państw Wspólnoty Europejskiej i budżet Unii Europejskiej.

Celem wdrożenia przez ABW projektu jest przede wszystkim rozwój międzynarodowej współpracy operacyjnej i koordynacji w zakresie zapobiegania, przygotowania i zarządzania działaniami prowadzącymi do unieszkodliwienia azjatyckich zorganizowanych grup przestępczych, których działania są szkodliwe dla finansowych interesów państw Wspólnoty Europejskiej oraz budżetu Unii Europejskiej.

W szczególności Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przez realizację projektu zamierza dążyć do:

 • stworzenia forum wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk oraz rozwoju sposobu wymiany informacji w zakresie zwalczania azjatyckich zorganizowanych grup przestępczych;
 • poprawy interoperacyjności służb i instytucji zaangażowanych w walkę ze zorganizowaną przestępczością (prewencja i zarządzanie);
 • poprawy współpracy między partnerskimi służbami i instytucjami przez dyskusję o obecnych procedurach i możliwościach ujednolicenia stosowanych przez nie procedur w kontekście walki ze zorganizowaną przestępczością;
 • promocja i wsparcie rozwoju standardów bezpieczeństwa.

W trakcie realizacji projektu przewidziano następujące działania:

 1. dwudniowa międzynarodowa konferencja w Warszawie (listopad 2011) – forum dyskusji o zjawisku zorganizowanych azjatyckich grup przestępczych. Podczas konferencji poruszone zostaną aspekty prawne, rzeczywisty zasięg współpracy instytucji i służb na poziomie krajowym i międzynarodowym jak również omówione zostaną praktyczne aspekty wykrywania i walki ze zorganizowaną przestępczością azjatycką;
 2. dwudniowa wizyta studyjna z warsztatami w porcie morskim w Gdyni (marzec 2012), która pozwoli na wymianę doświadczeń uczestników i próbę wypracowania metod efektywnego przeciwdziałania i walki z nielegalnym importem dóbr do krajów Unii Europejskiej, co ściśle wiąże się z fałszowaniem znaków towarowych, korupcją i praniem brudnych pieniędzy;
 3. dwudniowy międzynarodowy trening połączony ze wspólnymi ćwiczeniami w porcie morskim w Gdyni (maj 2012), którego celem będzie wypracowanie, przetestowanie krajowej i międzynarodowej współpracy w zakresie rozpoznawania metod działań zorganizowanych azjatyckich grup przestępczych.

We wszystkich działaniach realizowanych w ramach projektu uczestniczyć będą partnerzy krajowi:

 • Ministerstwo Finansów: Służba Celna, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, Departament Wywiadu Skarbowego,
 • Prokuratura Generalna,
 • Straż Graniczna,

oraz partnerzy zagraniczni:

 • Niemieckie Biuro ds. Śledztw Celnych ZKA (DE),
 • Policja Republiki Czeskiej (CZ),
 • Służba Śledcza ds. Przestępstw Finansowych (LT),
 • Policja Bezpieczeństwa Republiki Łotwy (LV),
 • Guardia di Finanza (IT),
 • Służba Wywiadu Rumuńskiego (RO).

Poza partnerami wymienionymi wyżej do uczestnictwa w działaniach projektu zaproszeni zostaną przedstawiciele instytucji krajowych i zagranicznych, w tym agencji i komisji europejskich.

Poprzez wdrożenie projektu Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego spodziewa się uzyskać następujące efekty:

 • pozyskanie wiedzy o zjawisku zorganizowanej przestępczości azjatyckiej w państwach Unii Europejskiej, identyfikacja głównych problemów;
 • zgromadzenie przykładów procedur wykrywania i walki z tym zjawiskiem, stworzenie forum wymiany informacji i współpracy;
 • podjęcie próby ujednolicenia działań podejmowanych przez instytucje/służby krajów partnerskich oraz wypracowanie wspólnych metod i praktyk – poprawa interoperacyjności;
 • po zrealizowaniu działań w projekcie – publikacja zawierająca przykłady najlepszych praktyk, wnioski, rekomendacje procedur postępowań, etc. Publikacja będzie rozpowszechniana wśród partnerów oraz instytucji i służb współpracujących;
 • usprawnienie koordynacji i współpracy w zakresie walki ze zjawiskiem zorganizowanej przestępczości azjatyckiej.

Na podstawie umowy grantowej OLAF/2011/D7/034 projekt współfinansowany będzie w wysokości 60.000 euro w Ra ach „Programu HERCULES II – szkolenia w obszarze walki z oszustwami gospodarczymi”. Całkowita wartość projektu wynosi 75.377 euro.

Działania przewidziane w projekcie zostaną zrealizowane do dnia 31 maja 2012 roku.


 Niniejszy projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską (OLAF) w ramach programu Herkules II na lata 2007 – 2013 – program na rzecz wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Wspólnoty
(więcej informacji na: http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/index_en.html)
 

Opcje strony

do góry