Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr 22 (12) 2020

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr 22 (12) 2020

SPIS TREŚCI

I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Dariusz Gradzi
FinTech/RegTech. Ryzyko związane z praniem pieniędzy
i finansowaniem terroryzmu wynikające z nowych technologii
w obszarze płatności elektronicznych ...................................................................11

Monika G. Bartoszewicz
Siła czy przesilenie? Działalność i znaczenie Państwa Islamskiego ...........................39

Leszek Wiszniewski
Rola i znaczenie analizy informacji wywiadowczej w zapewnianiu
bezpieczeństwa państwa .....................................................................................66

Kamil Nowak
Wpływ sposobu prowadzenia postępowania przygotowawczego
na zwalczanie działalności oszustów w zakresie podatku VAT
– wybrane zagadnienia ......................................................................................84

Paweł Gacek
Nawiązanie stosunku służbowego z funkcjonariuszami Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. Charakter prawny mianowania –
wybrane aspekty ...............................................................................................98

Maciej A. Kędzierski
Współpraca Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z Generalnym Inspektorem
Informacji Finansowej na podstawie przepisów nowej ustawy
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu .......................120

Krzysztof Horosiewicz, Paweł Łabuz, Tomasz Safjański
Działania kontrwykrywcze grup przestępczych ukierunkowane
na przeciwdziałanie infiltracji prowadzonej przez policję z wykorzystaniem
osób udzielających jej pomocy ...........................................................................144

Bartosz Jagodziński
Działania i rozwój jednostek specjalnych .............................................................167

II. RECENZJE

Krzysztof Izak
Magdalena El Ghamari, Cool jihad .......................................................................187

Robert Borkowski
Dwugłos o przesłuchaniach. John R. Schafer, Joe Navarro, Zaawansowane
techniki przesłuchań. Sprawdzone strategie dla organów ścigania, wojska
i personelu bezpieczeństwa. Rafał Kwasiński, Przesłuchanie podejrzanego
w sprawach przestępstw o charakterze terrorystycznym. Pozytywny wymiar
kooperacji negatywnej .......................................................................................201

III. WYBRANE ARTYKUŁY W WERSJI ANGIELSKIEJ

Dariusz Gradzi
Fintech/Regtech. The risk of money laundering and terrorist financing
resulting from new technologies in the area of electronic payments .....................213

Leszek Wiszniewski
The role and significance of intelligence analysis in ensuring national security ......236

O autorach ......................................................................................................250

Informacje dla autorów „Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego” ....................252

Opcje strony

do góry