Aktualnie znajdujesz się na:

Nabór

Dołącz do nas i wypełnij  Formularz zgłoszeniowy

 

Kogo szukamy

W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pełnią służbę funkcjonariusze i zatrudnieni są pracownicy. Z uwagi na różnorodność realizowanych zadań, poszukujemy absolwentów szkół średnich i wyższych wszystkich specjalności. Tak samo cenimy absolwentów uczelni humanistycznych i językowych, jak również technicznych i przyrodniczych. Dzięki takiemu doborowi kadr prawnicy, lingwiści i politolodzy mają unikalną szansę współpracy z technikami, inżynierami czy chemikami przy realizacji zadań nałożonych na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Oferujemy również stanowiska dla personelu technicznego i pomocniczego.

Informacje dla kandydatów na funkcjonariuszy

Służbę w ABW może pełnić osoba:

 1. posiadająca obywatelstwo polskie;
 2. korzystająca z pełni praw publicznych;
 3. wykazująca nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną;
 4. dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 5. posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i określone kwalifikacje zawodowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, wymagających szczególnej dyscypliny służbowej, której gotowa jest się podporządkować.

Etapy rekrutacji:

 1. rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona przez funkcjonariusza komórki kadrowej z kandydatem, w celu jego ustalenia przydatności do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz motywacji do jej podjęcia;
 2. badanie psychologiczne kandydata mające na celu uzyskanie opinii psychologicznej określającej jego predyspozycje intelektualne i osobowościowe do służby Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 3. sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych podanych przez kandydata w kwestionariuszu osobowym;
 4. przeprowadzenie wywiadu w miejscu zamieszkania, nauki, pracy lub służby kandydata oraz uzyskanie opinii od osób polecających kandydata;
 5. uzyskanie orzeczenia właściwej komisji lekarskiej podległej Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ustalającego zdolność fizyczną i psychiczną do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 6. badania kandydata przewidzianego do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na stanowisku wymagającym szczególnych umiejętności lub predyspozycji, mające na celu sprawdzenie przydatności do służby na takim stanowisku, w tym:
  • egzamin sprawności fizycznej,
  • badanie psychofizjologiczne,
  • badanie psychotechniczne,
  • inne czynności mające na celu sprawdzenie szczególnych umiejętności lub predyspozycji kandydata, w szczególności test wiedzy, test umiejętności, test językowy lub rozmowę kompetencyjną.
 7. przeprowadzenie odpowiedniego postępowania sprawdzającego, mającego na celu ustalenie, czy kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy;

Czynności, o których mowa w pkt. 2-7, mogą być realizowane niezależnie od siebie.

W przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w grupie antyterrorystycznej egzamin sprawności fizycznej jest obowiązkowy.

Informacje dla kandydatów na pracowników

Etapy rekrutacji:

 1. rozmowa kwalifikacyjna;
 2. wstępne badanie lekarskie;
 3. przeprowadzenie odpowiedniego postępowania sprawdzającego, mającego na celu ustalenie, czy kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy.

 

Druki do pobrania

Kwestionariusz osobowy 

Ankieta bezpieczeństwa osobowego

 

Akty prawne:

USTAWA z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. 2023 poz. 1136),

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2023 poz. 756 t.j.),

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz.U. 2014 poz.61 j.t. zm. Dz.U. 2019 poz.1719 § 1 zm. Dz.U. 2022 poz. 263), 

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz.U. 2014 poz.242 j.t. zm. Dz.U. 2022 poz. 519).

Opcje strony

do góry